Les dades que es mostren en aquesta aplicació són de dos tipus:

  • Resultat dels controls duts a terme per l'Agència Catalana de l'Aigua d'acord amb l'execució dels successius Plans de Seguiment i Control aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya seguint els criteris que estableix la Directiva marc de l'aigua (2000/60/EC), i períodes anteriors a l'entrada en vigència d'aquesta. Les dades només es refereixen als resultats analítics obtinguts dels controls, sense contrastar-les amb els corresponents "objectius ambientals" o "normes de qualitat ambiental" establertes per a cada massa d'aigua (veure el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya ). La valoració dels resultats en relació als objectius ambientals o a les normes de qualitat ambiental i, per tant, la valoració de l'Estat de les masses d'aigua, es pot consultar a l'aplicació "Estat de les masses d'aigua a Catalunya".

    En aquest sentit, es mostren els elements de qualitat analitzats i els indicadors biològics calculats de les xarxes de control de vigilància i les principals xarxes operatives que es realitzen amb una major freqüència i continuïtat. No es mostren les dades de mostrejos eventuals i/o d'investigació, o xarxes temporals, per no distorsionar en excés les consultes. De totes maneres, aquesta informació es pot demanar a través de la bústia de l'Agència Catalana de l'Aigua.

  • Resultat dels controls dels cabals als rius i dels volums als embassaments de les Conques Internes de Catalunya. Com que sempre es mostra la millor dada diària disponible en aquell moment, a mida que les sèries de dades es van validant els valors poden canviar.

Alhora també us agrairem que pugueu aportar qualsevol comentari per a millorar aquest servei.